Recaps though 2005

Houston 7, Atlanta 6 (18 innings)

Recaps though 2005

Atlanta 7, Houston 1